ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวด :: B2 SONG CONTEST SEASON 7

March 29, 2018

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ เครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 5 ลำดับที่ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดในโครงการ B2 Song Contest Season 7 ‘B2 Hotels’ ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง (เพลง ขอเคียงข้างคุณ)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณปกรณ์ จันทร์ตรี (เพลง B2 Hotel)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณอำพล บุญมา (เพลง สุขดีๆ ที่ B2)
 • รางวัลชมเชย รางวัลบัตรห้องพัก Deluxe Sea View, B2 Hua Hin Premier Hotel  จำนวน 1 ห้อง 1 คืน มูลค่า 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ (เพลง B2 ทั่วไทย)
 • รางวัลพิเศษ ประชานิยม (Popular Vote) รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ/เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 2 ที่นั่ง มูลค่า 16,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณณภัทร เตมียบุตร, คุณจตุรวิทย์ วิริยคุณาภรณ์, คุณภูวดิศ วิริยคุณาภรณ์, คุณกิตติวัฒน์ เจียมพฤหษ์วัฒนา, คุณชยธร คุ้มหอม (เพลง B2 Hotels)

button_1

เงื่อนไขเพื่อติดต่อขอรับรางวัลดังนี้
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถเข้าไปเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่โรงแรม บีทู ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้จัดการประกวดจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 2. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันขอรับรางวัล
 3. รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางติดต่อขอรับรางวัลด้วยตัวเอง หรือหากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวท่านเองได้ ท่านสามารถมอบให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนติดต่อขอรับรางวัลแทน พร้อมด้วยจดหมายมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับรางวัลที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ให้เป็นไปตามคำตัดสินของคณะกรรมการ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ทีมงาน B2 Song Contest ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด ผู้ติดตาม รวมถึงสปอนต์เซอร์ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 7 ในครั้งนี้…สามารถติดตามโครงการดี ๆ กับเรา ครั้งต่อไปได้ทาง www.b2contest.com หรือ สำรองห้องพักและโปรโมชั่นต่างๆ ในเครือโรงแรมบีทูได้ทาง www.b2hotel.com

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ B2 Song Contest Team :: Email : song@b2contest.com โทร. B2 Call Center : 1328 (จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 17:30 น.)