โครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Season 6

November 10, 2016

โครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Season 6

B2 Boutique & Budget Hotel ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี ร่วมท้าทาย คิด ค้น คว้า แล้วกลั่นจินตนาการของคุณมาแต่ง เพลงคุณภาพ ส่งผลงานเพลงเข้ามาวัดฝีมือในการประกวดโครงการ B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการแต่งเนื้อร้อง หรือ ทำนองเพลงเพื่อผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางบทเพลง
3. สนับสนุนให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น ๆ
4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เครือโรงแรม บีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยการ สนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

หมดเขตรับผลงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด จะประกาศแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง www.b2contest.com

load_icon4   load_icon3