ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวด B2 Song Contest Season 4

April 20, 2015

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอบคุณทุกคะแนนโหวต คณะกรรมการผู้ตัดสิน สปอนด์เซอร์ผู้สนับสนุน และผู้สมัครทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเพลงเข้าประกวดทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 4 ” I am B ” ด้วยดีเสมอมา และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะทุกท่านทั้ง 5 ลำดับ ดังนี้

B2-song-contest-4

button_1

เงื่อนไขเพื่อติดต่อขอรับรางวัลดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถเข้าไปเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่โรงแรม บีทู ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 จนถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2558 หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้จัดการประกวดจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
  2. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันขอรับรางวัล
  3. รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางติดต่อขอรับรางวัลด้วยตัวเอง หรือหากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวท่านเองได้ ท่านสามารถมอบให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนติดต่อขอรับรางวัลแทน พร้อมด้วยจดหมายมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
  5. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับรางวัลที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ให้เป็นไปตามคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินรางวัลและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ติดตามโครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 5  ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

footer-2