รายชื่อนักศึกษาแต่ละทีม โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 3

February 15, 2014

ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมสะบายดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว ชญานิศ ปัญญาบุตร
นางสาว อัจฉราพันธ์ ธรรมสุขี
นางสาว ภัสราวรรณ บุญยเลิศรัตน์
นางสาว วรินทร์ วัยวุฒิ

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Tree for T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ธนวัฒน์ วรวุฒิจรรยากุล
นางสาว วริศรา อุ้ยตา
นางสาว ศุภลักษณ์ ไพบูลย์ศิลป์
นางสาว สุจินธร เตชะสรพัศ

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Follow Us มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว เจนจิรา ปี่แก้ว
นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ทอง
นางสาว พักตร์พิไล พันเอม
นางสาว วาสนา สุมา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
ทีม Smile มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
นางสาว ภณิดา ฉายาวราภรณ์
นางสาว ชไมพร กันธา
นางสาว จิราภา อ้อยหวาน
นางสาว สกุลตลา กันธิยะ

ทีม Rabbit มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาววันทยา อารี
นางสาวเจนจีรา จันทร์ทอง
นางสาวกรรณิการ์ ออมกลิ่น
นางสาวนฤมล พงษ์ไพร

ทีมอื่น ๆ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
ทีม Planning B2 ( Boutique and Budget Hotel ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาว จันจิรา เขื่อนขัน
นางสาว ธนัชพร สืบเรือง
นางสาว สุพัตรา รอดคงไร
นางสาว วิจิตรา แก้วตา

ทีม คลิสตัล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
นางสาว ศิโรรัตน์ ทรายดำ
นางสาว สุภาวิณี ทองเพ็ง
นางสาว น้ำผึ้ง ฉัตรแก้ว
นางสาว สุลักขณา คำหมื่น

ทีม MK FEU มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
นางสาวศรสวรรค์ แก้วคำ
นางสาวพัชรินทร์ ลาหา
นางสาว วรนุช โพธิ์แก้ว
นาย ณัฐวุฒิ วอมเจียม
นางสาวสุภาพร ป๋ามี