B2 Song Contest 2021 / โครงการประกวดแต่งเพลง บีทู 2021

March 17, 2021

โครงการประกวดแต่งเพลง บีทู 2021

B2 Song Contest 2021 “B2 HOTELS”

เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท (B2 Boutique & Budget Hotel) ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นในพลังแห่งเสียงดนตรี และมีใจรักในการแต่งเพลง ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพลงตามความถนัด เพื่อส่งเข้ามาร่วมประกวดในโครงการ B2 Song Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “B2 Hotels” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท โดยบทเพลงที่ได้รับรางวัลจะนำมาใช้ประกอบกับสื่อต่างๆ ของเครือโรงแรมบีทูต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการแต่งเนื้อร้อง หรือ ทำนองเพลงเพื่อผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางบทเพลง
 3. สนับสนุนให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น ๆ
 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย บัตรห้องพัก Superior Room เครือโรงแรมบีทู สาขาได้ก็ได้ตามต้องการ จำนวน 1 ห้อง 1 คืน (สำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน) พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมโครงการฯ “B2 Song Contest 2021” ทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท

เกณฑ์ในการตัดสิน

 1. เนื้อเพลงมีความหมายดี เข้าใจง่าย ฟังแล้วติดหู ทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำในแบรนด์สินค้า (B2 Hotels) ได้เป็นอย่างดี
 2. ความไพเราะของดนตรี ความสมบูรณ์ของเนื้อร้อง ความสามารถในการร้อง น้ำเสียง จังหวะ และอารมณ์ในการถ่ายทอด
 3. การให้คะแนนเพื่อตัดสินผลงานเพลงที่ส่งเข้าร่วมประกวด ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการจากเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท จะเป็นผู้ให้คะแนนเพื่อตัดสินผลงานเพลงที่ได้รับรางวัล และถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ และการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ วัย การศึกษา โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดการประกวดแต่งเพลงได้ที่เว็บไซต์ www.b2contest.com
 3. พิมพ์ (print) ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ท่าน หรือ 1 ทีม อ่านทำความเข้าใจ และกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. ลงนามและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานของตัวท่าน (สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา passport ลงนามสำเนารับรองถูกต้อง) กรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ประกอบหลักฐานของผู้ปกครอง/ผู้แทน โดยชอบธรรม พร้อม scan ใบสมัครให้เป็น file .PDF หรือ .JPG ส่งเป็นอีเมลกลับมาที่ song@b2contest.com โดยระบุชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ส่งใบสมัครประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest 2021” ทางทีมงานจะส่งอีเมลกลับไปให้ท่านเพื่อแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และเพื่อให้ท่านนำหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนี้ระบุลงไปในใบสมัครตัวจริงตอนส่งใบสมัครและผลงานเพลงเข้าประกวด
 5. เมื่อท่านแต่งเนื้อร้องและทำนองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดังนี้
  5.1 บันทึกเสียงร้องพร้อมทำนองที่ท่านแต่งในรูปแบบของไฟล์เสียง โดยแยกเป็นไฟล์เสียงร้องพร้อมดนตรี และไฟล์เฉพาะทำนองดนตรี (Backing Track) และมีเนื้อหาของเพลงตรงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด
  5.2 พิมพ์เนื้อร้องที่ท่านแต่งแล้วบันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word กรุณาระบุหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของท่านด้วย
  5.3 ส่งผลงานเพลงและเนื้อร้องดังกล่าวมาที่อีเมล์ song@b2contest.com โดยระบุชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ส่งไฟล์เสียง จากผู้สมัครหมายเลข…….”
 6. เมื่อดำเนินการข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงที่ระบุหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองแล้วทั้งหมด มายัง บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 362/3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.1328 จ่าหน้าซองว่า “B2 Song Contest 2021” จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

กฎกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. เนื้อร้องของเพลงที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีคำว่า “B2 Hotels” หรือ “บีทูทั่วไทย” เพื่อสื่อถึงโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท
 2. เนื้อหาของเพลงต้องสื่อความถึงการเชิญชวนให้มาพักที่เครือโรงแรมบีทู ความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจของผู้ที่เข้าพักและใช้บริการในเครือโรงแรมบีทู เน้นความคิดสร้างสรรค์และความไพเราะของเพลง สามารถแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม มีความยาวอย่างน้อย 2 นาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที
 3. ไม่จำกัดจำนวนเพลง สไตล์เพลง รูปแบบ และประเภทเครื่องดนตรีหรือเทคนิคที่นำมาใช้ประกอบในการแต่งเพลง
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารโรงแรมในเครือบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตกลงอนุญาตและมอบสิทธิให้ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (หรือบุคคลที่ผู้จัดโครงการฯ จัดหาให้) ให้เป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์งานเนื้อร้องที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของสิทธิ
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่นทุกกรณี และบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิทีมผู้สมัครเข้าร่วม
  โครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทำอันผิดกฎหมายทั้งหมด
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่ทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้รับความเสียหายโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมประกวดทันที และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให้บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (รวมถึงเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท และผู้เกี่ยวข้อง) เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้และเผยแพร่เนื้อร้องและทำนองเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เช่น จัดทำขึ้นเป็นสิ่งบันทึกเสียง ทั้งแบบตัวอย่าง (Demo) และต้นฉบับ (Master Recording) โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่นำไปใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใดๆ สิ่งบันทึกเสียงทั้งหมดที่จัดทำขึ้นให้เป็นลิขสิทธิ์และสิทธิเสร็จเด็ดขาดของผู้จัดโครงการฯ สามารถนำไปใช้และหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกตลอดไป
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่นำเนื้อร้องที่แต่งขึ้นจากโครงการฯ นี้ ไปใช้เพื่อประกอบกับทำนองอื่นใดในทางการค้า
 10. ข้อตกลง กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดนี้ ไม่มีส่วนใดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน หรือเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ แต่อย่างใด
 11. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/ หรือ ปรับกลไกลวิธีของโครงการฯ ในครั้งนี้ และ/ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลตามดุลพินิจของผู้จัดโครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากผู้ชนะการประกวดไม่ได้มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ และทีมงานจะพิจารณาจัดสรรของรางวัล บริจาคให้กับองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิใดๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป
 13. ของรางวัลอื่นๆ นอกเหนือจากเงินสด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดได้
 14. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหลักฐานและบัตรประจำตัวประชาชนของตนต่อทีมงานในวันที่มารับรางวัล
 15. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด จะไม่รับภาระ และ/ หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และ/ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับของรางวัล ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 16. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
 17. คำตอบหรือการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวกับโครงการฯ จาก บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลาโครงการฯ (โดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้)

 • 1 เมษายน 2564 เปิดรับสมัครและเปิดรับผลงานเพลง
 • 31 กรกฎาคม 2564 ปิดรับสมัครและปิดรับผลงานเพลง เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • 1- 15 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
 • 30 สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะ

* หากระยะเวลาการจัดที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.b2contest.com
** หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ที่อีเมล song@b2contest.com หรือโทร.1328 ติดต่อแผนกการตลาด

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร