เพลง Be True with B2

แต่งโดย น.ส. ชลวิภา เฟื่องกาญจน์


เพลง ให้คุณได้อุ่นใจ

แต่งโดย นาย รณชัช เจริญศิริ


เพลง B2.. Your Personality Hotel

แต่งโดย นาย ชลวิชญ์ นนทวาสี


เพลง B2 Song

แต่งโดย นายฉัตรพัฒน์ อุปัน


เพลง B2.. Your Personality Hotel

แต่งโดย นายศรัณย์ ศิริวัฒนเมธานนท์


เพลง มานะ..ที่ B2

แต่งโดย นายแสงทอง ศรีรมย์,นายจิรวัฒน์ สิมผาบ


เพลง B2.. Your Personality Hotel

แต่งโดย นายปัณณวัชญ์ ทัดศรี


เพลง B2.. Your Personality Hotel

แต่งโดย นางสาวพัฑฒิดา ปุญณารักษ์


เพลง How can I help you

แต่งโดย นางสาวนันท์ชนก ศิวะชิตพงศ์


เพลง ใช่ ใช่

แต่งโดย นายนิธิ อมรชัยเลิศรัตน์


เพลง B2 the boutique hotel

แต่งโดย นายปิยะพันธ์ จิตประภาวัลย์ , Mr. Lu Hee Wah


เพลง B2 Song

แต่งโดย นายพชร ดวงสูงเนิน,นายศักดินันท์ เนียมอินทร์


เพลง B2 Song

แต่งโดย นายสมจิตร คชฤทธิ์


เพลง B2 เพื่อนคู่การเดินทาง

แต่งโดย นายจีรศักดิ์ จำรัส , นายหฤษฎ์ อรัณยภูติ


เพลง B2 Be Your Personality Hotel

แต่งโดย นายธนพล อังครุตานนท์