รางวัลชนะเลิศ : เพลง B2 Hotels

แต่งโดย คุณระพีพรรณ ต่อศรี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เพลง B2 ดูแล

แต่งโดย คุณนฤมล กันทะ และคุณศรัณย์ สุขดี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : เพลง B2 Hotels

แต่งโดย คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง


รางวัลชมเชย : เพลง รอเธออยู่นะ B2 ทั่วไทย

แต่งโดย คุณฐิติวัฒน์ ตั้งอยู่สวัสดิ์, คุณพงศธร เอี่ยมใจตรง และคุณมณฑล ทองศาสตร์


รางวัลชมเชย : เพลง B2 Hotels

แต่งโดย คุณธนทัต ตันจรารักษ์